Wedstrijdreglement

1. De Limburgse Eendjesrace wordt georganiseerd door Een Hart voor Limburg, Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt. Deze wedstrijd zal plaatsvinden op de Demer in Hasselt, op zondag 27 mei 2018

 

2.  De wedstrijd start op genoemde datum in de loop van de namiddag. De organisatie beslist het tijdstip afhankelijk van technische, organisatorische – of weersomstandigheden. 
De start van de wedstrijd is voorzien op een brug over de Demer, ter hoogte van de Gouverneur Verwilghensingel. Alle geregistreerde eendjes worden ter plekke te water gelaten door middel van één of meerdere kiepbakken. 
De aankomst is voorzien aan een brug over de Demer, ter hoogte van de Elfde Liniestraat.
Het eendje dat als eerste over de meet komt, wint de wedstrijd. Bij ex aequo duidt de gerechtsdeurwaarder de winnaar aan.

 

3. Elkeen die een eendje koopt als steun voor de projecten van Een Hart voor Limburg, kan deelnemen aan en zich registreren voor de wedstrijd.
De deelname aan de wedstrijd is gratis.
Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk na registratie van de deelnemer op de website www.limburgse-eendjesrace.be
Bij registratie moeten de persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, email-adres alsook telefoonnummer (vast of mobiel) verplichtend worden ingevuld.

De registratie kan op twee manieren gebeuren:

  • via een persoonlijke online registratie via de website www.limburgse-eendjesrace.be met behulp van het kraslot dat de koper gratis heeft ontvangen bij aankoop van een steuneendje. Op ieder kraslot staat een bedekte registratiecode.
  • door de aankoop van een steuneendje op de website www.limburgse-eendjesrace.be, waarna de koper na betaling per email zijn (eendjes)nummer ontvangt.

 

4. Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk vanaf 1 februari 2018.

  • mits geldige registratie tot en met zaterdag 26 mei 2018, om 24u00, via de website;
  • mits online bestelling van een steuneendje op de website tot en met woensdag 23 mei 2018 om 24u00 en onder voorwaarde van betaling van het steuneendje tot en met vrijdag 25 mei 2018, 24u00.

Daarna worden geen inschrijvingen meer aanvaard voor de Limburgse Eendjesrace en zullen er geen registraties meer worden aangenomen.

 

5. Na de registratie wordt een (eendjes)nummer toegekend dat het eendje zal dragen tijdens de wedstrijd. Op basis van dit eendjesnummer zullen de deelnemers alsook de winnaar kunnen worden geïdentificeerd. 
Elke deelnemer kan zijn registratie en het hem toegekend nummer van het wedstrijdeendje controleren via de website www.limburgse-eendjesrace.be

 

6. Het eendjesnummer dat de deelnemer aan de wedstrijd ontvangt, wordt fictief gelinkt aan een uniek nummer vermeld op de onderkant van ieder wedstrijdeendje. Dit gebeurt in volgorde van registratie. De gerechtsdeurwaarder wordt in het bezit gesteld van de eendjeslijsten met enerzijds de gegevens van de geregistreerden en anderzijds de registratienummers. 

 

7.  Alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd zo tegelijk mogelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten.
Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen teneinde de stroming te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag.

 

8.  De winnaar van de wedstrijd is de eigenaar van het eendje dat als eerste de trechtervormige finish overschrijdt op de plaats die vooraf zal worden afgesproken met de instrumenterende gerechtsdeurwaarder.
De organisatie beslist de wijze waarop en de plaats waar het als eerste te rangschikken eendje zal worden bepaald . Dit zal voorafgaand aan de wedstrijd en ter plaatse worden opgenomen in een proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder. Er wordt een trechtersysteem gemaakt. Het eerste eendje dat tot op het vooraf vastgelegde einde van de trechter dobbert zal de winnaar zijn van de hoofdprijs. Voor het geval er geen identificatie zou mogelijk zijn van de winnaar, wint het volgende eendje dat de finish overschrijdt. Dit alles onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder.

 

9. Het wedstrijdverloop zal onder het toezicht van het Gerechtsdeurwaarderskantoor Kerkstoel & Princen, met standplaats Raamstraat 12, 3500 Hasselt, gebeuren.
De gerechtsdeurwaarder zal het winnend eendje uit het water halen en het daaraan verbonden nummer vaststellen en bij proces-verbaal acteren.
De identiteit van de winnende deelnemer of zijn gsm-nummmer, middels hetwelk hij zich heeft geregistreerd, zal op de wedstrijddag door afroeping door de gerechtsdeurwaarder worden bekendgemaakt.

 

10. De organisator stelt de winnaar, op basis van de gegevens door de deelnemer medegedeeld en op basis waarvan hij zich heeft geregistreerd, in kennis van zijn prijs.
De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem geregistreerde of medegedeelde contactgegevens.
De organisator kan niet belast worden met welk danig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer, wanneer de geregistreerde gegevens onjuist of niet meer actueel zijn op 27 mei 2018. 
De deelnemer die zijn identificatie onmogelijk maakt of heeft gemaakt ingevolge onjuiste of onvolledige gegevens, hetzij deze welke niet meer actueel of vervallen zijn, sluit zichzelf uit als winnaar.

 

11. Enkel de eendjes eigendom van en genummerd door de inrichtende organisatie komen in aanmerking voor een prijs.
Een prototype van een wedstrijdeendje zal ter beschikking gesteld worden van de gerechtsdeurwaarder.
De eendjes conform het prototype en drager van een geregistreerd nummer zullen deelnemen aan de wedstrijd. Zij blijven eigendom van de organisatie. 
De organisatie is toegestaan elk eendje dat niet overeen stemt met het wedstrijdeendje te allen tijde uit de wedstrijd te nemen.

 

12. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden.
De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.

 

13. De organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijd traject komen vast te zitten, uit de wedstrijd te nemen.

 

14. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de meteorologische omstandigheden. De organisatie heeft steeds het recht om eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.

 

15. De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te sluiten voor het publiek.
Het is verboden om de traject-afsluiting te overschrijden of de Demer te bevaren tijdens de wedstrijd, behoudens met de vaartuigen van de organisatie. Overtredingen worden bestraft met uitsluiting.

 

16. Mogelijke betwistingen door praktische of andere obstakels worden, op deskundig advies, door de gerechtsdeurwaarder behandeld.

 

17. De winnaar zal zich uiterlijk tegen zaterdag 23 juni 2018 op de zetel van Garage Groep Jam aanbieden en zijn identiteit mededelen. De hoofdzetel van Groep Jam is gelegen in Hasselt, Voogdijstraat 25.
De organisatie bepaalt de datum van de afgifte van de voertuigsleutel.
Door inschrijving aan de wedstrijd verbindt de winnaar zich ertoe de BTW op de waarde van het voertuig zelf te dragen en dit bedrag uiterlijk tegen afhaling van het voertuig aan Garage Groep Jam te betalen.
Bij weigering van betaling van voornoemde BTW door de winnaar is de organisator vrijgesteld van afgifte van het voertuig en kan deze niet gehouden worden de tegenwaarde van de prijs te betalen.
Bij gebrek aan aanbieding door de winnaar tegen uiterlijk zaterdag 23 juni 2018 op de zetel van Garage Groep Jam, wordt de organisator vrijgesteld van afgifte van het voertuig. De winnaar doet aldus afstand van zijn gewonnen prijs en de organisatie mag dan aan de prijs een andere bestemming geven, waarvan de opbrengst zal besteed worden aan een door haar te bepalen sociaal doel of project. 

 

18. Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar de organisatie toelating om zijn persoonlijke gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de inrichtende organisatie.
De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van de sleutels en bij afhaling van de te winnen wagen in aanwezigheid van de door de organisator voor te dragen personen en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

 

19. De winnaar van de Limburgse Eendjesrace wint een Mercedes-Benz  A-Klasse ,ter waarde van 25.000€ exclusief btw. Deze prijs zal afgeleverd worden door Garage Groep Jam, Voogdijstraat 25, 3500 Hasselt.
Uitvoeringen kunnen wijzigen in functie van beschikbaarheid.
De winnaar heeft het recht zijn prijs over te dragen aan een derde, mits deze de hier overeengekomen voorwaarden strikt naleeft.
Indien de winnaar of de door hem aangeduide derde-overnemer geen particulier is, bvb een vennootschap, dan draagt deze hiervan alle, o.a. fiscale en financiële, gevolgen.
De gevolgen hiervan zijn volledig ten laste van de winnaar of de door hem aangeduide derde.
De prijs is niet omzetbaar in geld.

 

Eventuele tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van Een Hart voor Limburg. De optredende gerechtsdeurwaarder draagt hieromtrent geen verantwoordelijkheid, en kan hieromtrent niet aansprakelijk worden gesteld. Eventuele schadeclaims ten gevolge van tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen dan ook nooit worden ingesteld tegen de optredende gerechtsdeurwaarder. Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd, noch schriftelijk, noch telefonisch.